Przedstawiciele uczelni

Politechnika Śląska w Gliwicach , Wydział Matematyki Stosowanej

 • prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, Dziekan

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • prof. PW dr hab. Wojciech Domitrz, Dziekan
 • prof. dr hab. Janina Kortus, Prodziekan ds. Nauki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Dziekan
 • dr Roman Czarnowski, Prodziekan ds. studenckich (studia stacjonarne)
 • prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, Prodziekan ds. studenckich (studia niestacjonarne)
 • prof. dr hab. Witold Wnuk, Prodziekan ds. naukowych

Uniwersytet Jagielloński , Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, Dziekan
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik, Prodziekan ds. ogólnych
 • dr hab. Leokadia Białas-Cież, Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
 • dr hab. Maciej Ulas, Sekretarz Naukowy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Instytutu Matematyki

 • prof. dr hab. Adam Idzik, Dyrektor Instytutu Matematyki
 • dr hab. Grzegorz Łysik,   Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Matematyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Instytutu Matematyki

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zagrodny, Dyrektor Instytutu Matematyki
 • prof. UKSW dr hab. Marian Turzański, Pełnomocnik Dziekana d.s. Nauki i Finansów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

 • dr Katarzyna Chmielewska Prodziekan ds. dydaktycznych

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Marcin Studniarski, Dziekan
 • prof. dr hab. Grażyna Horbaczewska, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,  Instytutu Matematyki

 • dr hab. Mariusz Bieniek, p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki
 • prof. UMCS dr hab. Przemysław Stpiczyński, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Sławomir Rybicki, Dziekan

Uniwersytet Opolski , Instytutu Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki
 • dr Zbigniew Lipiński, Zastępca Dyrektora i Pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,  Instytutu Matematyki

 • prof. UP dr hab. Jacek Chmieliński, Dyrektor

Uniwersytet Rzeszowski , Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 • prof. dr hab. Igor Tralle, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Szczeciński , Wydział Matematyczno-Fizyczny

 • prof. dr hab. Grigorij Sklyar, Prodziekan ds. nauki
 • prof. US dr hab. Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Instytutu Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 • prof. UŚ dr hab. Katarzyna Horbacz, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki
 • prof. UŚ dr hab. Michał Baczyński, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. UwB dr hab. Ewa Schmeidel, Prodziekan ds. ogólnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • prof. UWM dr hab. Jan Jakóbowski, Dziekan
 • dr Aleksandra Kiślak-Malinowska, Prodziekan ds. studenckich

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Dziekan
 • prof. dr hab. Anna Gambin, Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej
 • prof. dr hab. Dariusz Wrzosek, Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. Uwr. dr hab. Tomasz Jurdziński, Dziekan
 • prof. dr hab. Piotr Biler, Prodziekan ds. nauki

Uniwersytet Zielonogórski , Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • prof. UZ dr hab. Longin Rybiński, Dziekan
 • prof. dr hab. Marian Nowak, Prodziekan ds. nauki
 • dr Robert Dylewski, Prodziekan ds. studenckich